Mēnešraksts

Daugavas Vanagu Centrālās Valdes izdevums Daugavas Vanagu Mēnešraksts iznāk četras reizes gadā, atbildīgā redaktore Ligita Kovtuna. Redakcija:

DVM – Redaktore

Daugavas Vanagu Mēnešraksta abonēšana, skat.:    2017_DVM_abonesana

Sākot ar 2017. gadu ir iespējams abonēt DV Mēnešrakstu arī digitālā formātā.

DV CV priekšsēža A.M.Mežmaļa raksts laikrakstā “Brīvā Latvija” 2012.gada 5.oktobrī

“DV Mēnešrakstu turpmāk izdos Latvijā”, skat.:

http://brivalatvija.lv/mitnu-zemes/dv-menesrakstu-turpmak-izdos-latvija?gads=2012