Mēnešraksts

Daugavas Vanagu Centrālās Valdes izdevums Daugavas Vanagu Mēnešraksts iznāca četras reizes gadā, atbildīgā redaktore Ligita Kovtuna. Redakcija:

DVM – Redaktore

Daugavas Vanagu Mēnešraksta abonēšana, skat.:    2017_DVM_abonesana

Sākot ar 2017. gadu bija paredzēta iespēja abonēt DV Mēnešrakstu arī digitālā formātā. Skat. DV CV priekšsēža A.M.Mežmaļa rakstu laikrakstā “Brīvā Latvija” 2012.gada 5.oktobrī, “DV Mēnešrakstu turpmāk izdos Latvijā”:

http://brivalatvija.lv/mitnu-zemes/dv-menesrakstu-turpmak-izdos-latvija?gads=2012