DV mērķis un ideja

Daugavas Vanagu organizācijas mērķis ir latviešu tautas gaišāka nākotne.

1. Apvienot un pulcēt latviešus tautas kopības saglabāšanai. Kopt un uzturēt varoņgaru, nacionālo vienotību un morālisko stāju.°
2. Sniegt dažāda veida atbalstu un palīdzību visiem tautiešiem, sevišķi kara invalīdiem, bāreņiem, atraitnēm, kritušo vai bez vēsts pazudušo karavīru piederīgajiem, slimiem un vecim ļaudīm.
3. Stiprināt ticību Latvijas valstij, cilvēku tiesībām un brīvībai.
4. Stiprināt pārliecību un darbību, ka mūsu tēvzeme ir un paliek LATVIJAS VALSTS.
5. Cīnīties par mūsu tēvzemes brīvības un neatkarības nodrošināšanu.
6. Sadarboties ar citām tautām un starptautiskām organizācijām, ciktāl to prasa un atļauj interešu kopība.

DV mērķis un centieni izteikti Daugavas Vanagu dziesmā, kura komponēta 6. DV Globālām dienām Čikāgā 1989. g. Mūzika – Vilnis Gagainis, teksts – Ivars Švānfelds, aranžējums vīru korim -Māra Vārpa.

Daugavas Vanagi, sasauksimies – brīvai Latvijai!

Daugavas Vanagu mērķi, darbības virzienu būtību var izteikt arī ar dzejnieka Viļa Plūdoņa rakstīto:

Mēs gribam būt kungi mūsu dzimtajā zemē,
Mēs gribam nu paši sev likumus lemt:
Tā zeme ir mūsu, tās pilsētas mūsu, –
Mēs negribam lūgt to, kas mūsu, bet ņemt!

Tā zeme ir mūsu, tās pilsētas mūsu, –
Un mūsu šī Baltajā jūrā mūždien;
Mūsu tēvi te cieta, mūsu asins te lieta, –
Viss, viss pie šīs zemes simtu saitēm mūs sien.

Mūsu tēvi te cieta, mūsu asins te lieta, –
Tā zeme ir mūsu, ir mūsu – jā gan!
Caur simtgadu vaidiem, zem svešnieku spaidiem
Šobaltdien vēl dzirdi – latvju mēle te skan.

Tā zeme ir mūsu. Tā Dieva un Laimas
Latvju tautai sensenis līdzdotais pūrs.
Tā zeme ir mūsu. To nedos vairs svešiem
Ne zemgal’s, ne latgal’s, ne sēlis, ne kūrs.

/ Vilis Plūdonis /