Par izglītības kvalitātes atbilstību Satversmei

latvijas-karogsDV CV prezidijs ir nosūtījis vēstuli Saeimas priekšsēdētājai Inārai Mūrniecei un aicina Saeimu atbalstīt Izglītības likuma grozījumus, ko ir apstiprinājis Ministru kabinets 2016. gada 4.oktobrī, jo tie ir vērsti uz kvalitatīva izglītības darba nodrošināšanu un jauniešu audzināšanu atbilstoši Latvijas Republikas (LR) Satversmes burtam un garam.

Skat. pilnu tekstu šeit : dv-cv-vestule 

Daugavas Vanagu Centrālās valdes (DV CV) prezidijs aicina Saeimu un tās frakcijas godprātīgi pildīt Latvijas Republikas Satversmē noteikto un atbalstīt likumdošanas grozījumus, kuri ir vērsti uz kvalitatīva izglītības darba nodrošināšanu un jauniešu audzināšanu atbilstoši Latvijas Republikas (LR) Satversmes burtam un garam.

Jaunatnes audzināšanai par Latvijas patriotiem, atbilstoši Latvijas Satversmei, ir piešķirama prioritāte un jebkādi mēģinājumi vai atrunas novilcināt to ir nepieļaujami. Latvijas valsts pastāvēšanai ir būtiski nodrošināt jaunatnes audzināšanu tā, lai Latvijas skolās un augstskolās audzinātie jaunieši būtu lepni par savu valsti Latviju un netiktu dažādi ietekmēti no Latvijas valsts pastāvēšanai nelojāliem spēkiem.

  1. gada 4. oktobrī Latvijas Republikas Ministru Kabinets atbalstīja Izglītības un zinātnes ministrijas sagatavotos grozījumus Izglītības likumā, kuri paredz Izglītības likuma 30. panta un 48. panta papildinājumus, kuri nosaka darba devēja pienākumu izbeigt darba tiesiskās attiecības ar izglītības iestādes vadītāju, ar pedagogu, Darba likuma noteiktajā kārtībā, ja valsts, pašvaldības vai valsts augstskolas dibinātas izglītības iestādes vadītāja profesionālā darbība novērtēta neapmierinoši, kā arī, ja tiek konstatēts Izglītības likuma 30. panta ceturtajā daļā, 51. panta pirmās daļas 2. punkta , 48. panta piektajā daļā noteiktā pārkāpums.

Saeimā iesniegtā likumprojekta Pielikumā skaidrots, ka :

1) Izglītības likuma 48.panta piektā daļa nosaka, ka strādāt par pedagogu ir tiesības personai, kas ir lojāla Latvijas Republikai un tās Satversmei.

2) Izglītības likuma 51.panta pirmās daļas 2.punkts nosaka pedagogam pienākumu veidot izglītojamā attieksmi pret sevi, citiem, darbu, dabu, kultūru, sabiedrību un valsti, audzināt krietnus, godprātīgus, atbildīgus cilvēkus — Latvijas patriotus.

3) Izglītības likuma 30.panta ceturtā daļa nosaka, ka par izglītības iestādes vadītāju ir tiesīga strādāt persona, kurai ir nevainojama reputācija, kura ir lojāla Latvijas Republikai un tās Satversmei, kurai ir attiecīga izglītība un nepieciešamā profesionālā kvalifikācija.

Kā minēts likumprojekta pielikumā, minētās tiesību normas ir neparedz nekādus izņēmumus, aizliegts ir strādāt personām, kas neatbilst minētajām prasībām. Pilnībā akceptējams tas, kas jau minēts dotā likumprojekta anotācijā, ka likumprojekts ir izstrādāts, lai pēc iespējas novērstu riskus valsts un sabiedriskajām interesēm, demokrātijai, drošībai un attīstībai, kas varētu rasties izglītības iestādes vadītāja vai pedagoga prettiesiskas darbības dēļ, nodrošināt tādas personas darbību, kura spēj pilnvērtīgi un kvalitatīvi mācīt, audzināt, strādāt ar izglītojamajiem, pilnībā nodrošinot viņiem iespēju attīstīt savu garīgo un fizisko potenciālu un iegūt kvalitatīvu izglītību un pēc iespējas novēršot kaitējuma risku izglītojamo interesēm, kā arī valsts drošības interesēm.

DV CV prezidijs izsaka atbalstu Izglītības un zinātnes ministra, profesora Kārļa Šadurska virzītajiem Izglītības likuma grozījumiem, kuri akceptēti Ministru kabinetā 2016. gada 4.oktobrī un uzskata par pamatotu minēto, ka izglītība ir valsts funkcija; līdz ar to, valsts finansiāli atbild par LR Satversmē garantēto tiesību uz izglītību īstenošanu. Latvijas valsts budžeta līdzekļi izglītības jomā ir jāizlieto Latvijas jaunatnes izglītošanā, kas tiek nodrošināta ar Latvijas valstij lojāliem pedagogiem; pedagogiem ir neapšaubāms pienākums nodrošināt izglītību Latvijas jaunatnei, lai jaunie cilvēki uzaug par krietniem, godprātīgiem, zinošiem un atbildīgiem Latvijas pilsoņiem un Latvijas patriotiem, kuri atbalsta LR Satversmi un Latvijas valsts neatkarību.

Aicinām Saeimu atbalstīt Izglītības likumā minētos grozījumus, jo tie atbalsta LR Satversmi un kvalitatīvu izglītību Latvijā ar Latvijai lojāliem pedagogiem!

Ar cieņu,

Andrejs Mežmalis

DV CV priekšsēdētājs

 

Gunāra Astras dzimšanas dienas koncerts Gaismas pilī

20161022_132058Atzīmējot Gunāra Astras 85. dzimšanas dienu 22. oktobrī Gaismas pilī, Latvijas Nacionālajā bibliotēkā, notika piemiņas pasākums, kuru organizēja Daugavas Vanagu Centrālā Valde. Ievada vārdus teica Daugavas Vanagu Centrālās Valdes priekšsēdis, atvaļināts admirālis  Andrejs Modris Mežmalis un Latvijas Nacionālās bibliotēkas direktors Andris Vilks. Pasākumā piedalījās Gunāra Astras ģimenes locekļi, viņa brālis Leons Astra, represēto pārstāvji un tie, kuriem Gunāra Astras vārds joprojām dārgs un sirdij tuvs. leons-astraAr ļoti skaistām dzejas rindām un dziesmām sieviešu koris “Daugavas Vanadzes” diriģentes Ārijas Zeltiņas vadībā un visi klātesošie godināja Gunāra Astras piemiņu. Pasākuma sākumā Gunāra Astras 85. dzimšanas dienas dalībnieki kopīgi nodziedāja Latvijas himnu – Dievs, svētī Latviju, kā arī Daugavas Vanagu himnu. Andrejs Modris Mežmalis vēlreiz atgādināja par Gunāra Astras dzīves gājumu, kurš nelokāmi veltīts Latvijai. Latvijas Nacionālās bibliotēkas direktors Andris Vilks savā runā minēja, ka Gunārs Astra ir izcilākais no izcilākajiem latviešiem un viņa Pēdējam vārdam būtu jābūt kā tēvreizei latviešiem šodien.

Gunāra Astras Pēdējā vārda fragmenti, skaistā dzejas un mūzikas programma un brīnišķīgi ziedi noslēgumā pasākumam deva to patiesības gara klātbūtni, ko Gunārs Astra ar savu dzīvi ir neatņemami devis Latvijai. andrejs-mezmalis

20161022_135559